2015 STS finalist Yelena Mandelshtam meets President Obama