2012 Society alumnus Benjamin Hylak listens to President Obama’s speech